Barnehagestiftelsen Kanvas innfører ny bemanningsnorm høsten 2018

Stiftelsen Kanvas’ 64 barnehager innfører ny bemanningsnorm 4. kvartal 2018; 6 barn over 3 år, eller 3 barn under 3 år, per voksen. Ved å innføre normen trekvart år før fristen utløper, styrer Kanvas mot negativt resultat i både 2018 og 2019.

– Selv om finansiering av ny bemanningsnorm foreløpig er vesentlig underdekket fra regjeringens side, velger Kanvas å ta fra stiftelsens oppsparte midler og innføre ny bemanningsnorm i høst, kan Robert Ullmann, daglig leder i stiftelsen Kanvas, fortelle. – Først og fremst vil dette være bra for barna og de ansatte. Vi har såpass sterke politiske signaler på at dette vil være økonomisk forsvarlig på sikt, at vi ikke ser noen grunn til å vente med å implementere normen. Nå må de politiske løftene innfris i de neste års statsbudsjett!

I dag har stiftelsen Kanvas en noe lavere bemanning enn det den nye normen tilsier. Årsaken til dette er at Kanvas også har prioritert andre kvalitetsaspekter ved barnehagedrift, som 50% andel ansatte med barnehagelærerutdannelse, en tilstedeværende leder i hver barnehage, bruk av vikar ved behov og godt vedlikehold av bygningsmasse og utearealer. For å få dette til å gå rundt økonomisk har bemanningen vært noe lavere enn den nye bemanningsnormen.

Både ny bemanningsnorm og ny pedagognorm på 43% andel barnehagelærere gjelder fra august 2018, med ett års frist på å oppfylle bemanningsnormen. Nå settes søkelyset også på lederressurser og vikarbruk i barnehagen. – Samlet sett bør dette tilsi høyere tilskudd i årene fremover, som igjen vil bety høyere og jevnere barnehagekvalitet på tvers av kommuner, og på tvers av kommunal og privat sektor, legger Ullmann til. – Vi opptatt av en helhetlig tilnærming til hva som bidrar til den gode barnehagehverdagen, og at nye normer ikke går på bekostning av andre viktige kvalitetsfaktorer. Her må vi tenkte «både – og», ikke «enten – eller». Vi vil innføre bemanningsnormen uten å kutte i lederressurser eller vår høye pedagogandel.

I løpet av 4. kvartal 2018 vil Kanvas få om lag 70 nye ansatte. Stemningen er god blant de ansatte i Kanvas. I Gjekstad Kanvas-barnehage i Sandefjord var personalgruppen samlet til planleggingsdag når nyheten ble sluppet internt i Kanvas. – Vi ble glade, stolte, fornøyde og forventningsfulle, forteller Anders Ward, daglig leder i Gjekstad Kanvas-barnehage. – Det gjorde planleggingsdagen til en ordentlig flott dag.

I de aller fleste Kanvas-barnehagene betyr den nye bemanningsnormen økt bemanning. Kanvas sentralt vil i samarbeid med de daglige lederne legge til rette for en god prosess rundt rekruttering av ekstra bemanning, slik at hver enkelt barnehage opplever en reell kvalitetsgevinst ved implementering av bemanningsnormen. – Vi gleder oss til å ta tak i dette arbeidet, avslutter Ullmann fornøyd.