Vedtekter for Kanvas-barnehagene

§1     FORMÅL
Kanvas-barnehagenes formål er å drive en trygg og pedagogisk god barnehage med sikte på å bedre barns oppvekstvilkår. Kanvas-barnehagene skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på respekt for menneskeverdet, på åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, slik disse grunnleggende verdiene kommer til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon, i ulike religioner og livssyn, og slik de er forankret i menneskerettighetene, ref. barnehagelovens § 1 og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

§2     KANVAS-BARNEHAGEN SOM EN DEL AV STIFTELSEN KANVAS
Stiftelsen Kanvas er eier av Kanvas-barnehagene. Barnehagene er selvstendige enheter i stiftelsen. Kanvas driver etter ideelle prinsipper og tar ikke ut utbytte. Alle inntekter brukes til å heve kvaliteten i tilbudet til barna i våre barnehager.

Kanvas’ pedagogiske plattform beskriver veien Kanvas vil gå for å nå målene i rammeplanen for barnehager. Plattformen beskriver hva barna tilbys i sin barnehagehverdag – menneskesynet og læringssynet som Kanvas legger til grunn for det pedagogiske arbeid. For den enkelte Kanvas-barnehage synliggjøres dette i barnehagens årsplan. For mer informasjon se kanvas.dev03.dekodes.no

Kanvas sørger for forsikring av barna, personalet og barnehagebygget. Kanvas utarbeider driftsbudsjett for barnehagen og fremlegger revidert regnskap. Kanvas disponerer barnehagens eventuelle driftsoverskudd i tråd med stiftelsens formål.

Personalet er ansatt i Kanvas med tjenestested i barnehagen, og daglig leder er arbeidsgivers representant i barnehagen. Den som tilsettes i en Kanvas-barnehage, må legge frem politiattest etter barnehagelovens §19. Barnehagepersonalet skal gi sosialtjenesten og barneverntjenesten opplysninger etter §§ 21 og 22 i Lov om barnehager. Opplysningene skal normalt gis av daglig leder. Eier, samarbeidsutvalgets medlemmer og barnehagens ansatte har taushetsplikt iht barnehagelovens § 20 og forvaltningslovens §§ 13 til 13f tilsvarende. Uten hinder av taushetsplikten skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt.

§3     FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG
I henhold til barnehagelovens § 4 består foreldrerådet av foreldrene/de foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet velger foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget (SU). Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn. Vedtak fattes med alminnelig flertall.

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

I Kanvas-barnehager med inntil 40 barn skal samarbeidsutvalget bestå av minimum en foreldrerepresentant og en ansattrepresentant, i barnehager med over 40 barn skal det være minimum to og maksimum fire representanter fra henholdsvis foreldre- og ansattgruppene. Daglig leder deltar på møtene, har ikke stemmerett og fungerer som utvalgets sekretær.

Foreldrerådet og samarbeidsutvalget skal bli forelagt, og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Samarbeidsutvalget skal med utgangspunkt i rammeplanen vedta en årsplan for den pedagogiske virksomheten.

§4     OPPTAKSKRETS
Barn bosatt i barnehagens vertskommune eller barn tildelt plass i henhold til avtale med Kanvas.

§5     OPPTAKSKRITERIER – OPPTAKSPERIODE – OPPTAKSMYNDIGHET – KLAGEINSTANS VED SAMORDNET OPPTAK

Opptakskriterier
Innenfor aldersgruppen der det er ledig plass, tildeles plassen etter følgende kriterier:

  1. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak etter lov av 17.juli 1992 nr 100 om barneverntjenester §4-12 og §4-4 annet og fjerde ledd, jf. barnehageloven §13.
  2. Søsken av barn som har/får plass i barnehagen.
  3. a) Barn av ansatte i Kanvas som defineres som mangelpersonell.
    b) Barn av ansatte ved Oslo Universitetssykehus. Gjelder kun for Hasselkroken, Stinaløkka og barnehagene i Gaustadveien 21b/c og Kirkeveien 166.
    c) Barn av ansatte i Statoil. Gjelder kun for Regnbuen, Sandslimarka og Svanholmen.
  4. Barn som allerede har plass i en Kanvas-barnehage og som ønsker overflytting.
  5.  Øvrige barn. Det skal tas hensyn til barnehagens til enhver tid samlede pedagogiske og omsorgsmessige oppgaver. For å sikre en god gruppesammensetning utarbeider daglig leder i den enkelte barnehage en oversikt over ledige barnehageplasser i aldersgruppene og deretter fordeling av kjønn i gruppene. Denne oversikten revideres ved endringer i barnegruppen. Når flere søkere står likt, foretar Kanvas trekning mellom disse.

Startdato
Startdato for tildelt plass fremkommer i tilbudsbrevet. Startdato for plasser tildelt i hovedopptaket vil være i perioden 1. – 31. august.

Opptaksperiode
Plassen tildeles frem til skolepliktig alder. Kanvas’ administrasjon, eller den administrasjonen gir fullmakt, har opptaksmyndighet. Dersom barn får innvilget utsatt skolestart, beholder barnet sin plass i barnehagen uten ny søknad. Foresatte må varsle så tidlig som mulig om at det søkes utsatt skolestart.

Klageinstans
Det er kommunen/bydelen som er klageinstans for å kunne etterprøve en tildeling av plass ved samordnet opptak.

Annen informasjon
Betha Thorsen Kanvas-barnehage og Tinkern Kanvas-barnehage følger opptakskriteriene som fremkommer i den til enhver tid gjeldende Forskrift om standardvedtekter for kommunale barnehager i Oslo (barnehageforskriften).

I Piruetten Kanvas-barnehage har sameiet Hagan gård fortrinnsrett til å disponere inntil 10 plasser for barn under 3 år og 15 plasser for barn over 3 år. I Skogbrynet Kanvas-barnehage disponerer boligstiftelsen Furulund 20 plasser som fordeles med 15 plasser for barn over 3 år og 5 plasser for barn under 3 år. I Disen Gård Kanvas-barnehage har Disengrenda borettslag 5 prioriterte plasser for barn over 3 år. Det må være ledige plasser i barnehagene for at prioriteringen kan skje og det må søkes om plass innenfor samme frist og på samme vilkår som andre søkere.

§6     AKSEPT AV PLASS
Aksept av barnehageplass baseres på vilkår som fremkommer i disse vedtektene og er forpliktende.

§7     ÅPNINGSTID OG DRIFTSPERIODE
Åpningstid og driftsperiode fastsettes av Kanvas. Barnehageåret går fra 1. august til 31. juli neste år. For den enkelte barnehages åpningstid, se siste side av vedtektene.

Kanvas-barnehager er normalt lukket to uker i juli måned. Informasjon om hvilke uker vil gis i god tid. SU skal høres om hvorvidt barnehagen kan stenge en uke i tillegg dersom det er grunnlag for dette etter kartlegging av barnas ferier. Daglig leder tar den endelige beslutningen om sommerlukket.

Barna skal ha fire ukers ferie i løpet av barnehageåret.

Kanvas-barnehager har totalt 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Barnehagen holder da stengt. Planleggingsdagene kan regnes som den 4. ferieuke. I tillegg holder Kanvas-barnehager stengt jule- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

§8     FORELDREBETALING
Foreldrebetaling følger maksimalgrensen som fastsettes av Stortinget. Det gis inntektsgradert betaling og søskenmoderasjon, forutsatt at foresatte informerer barnehagen om søsken i annen barnehage, i tråd med kommunalt vedtak i barnehagens vertskommune. Betaling for kost kommer i tillegg. Betaling regnes fra tildelingsdato som fremkommer i tilbudsbrev om plass.

Foreldrebetalingen gjelder for 11 måneder; juli måned er betalingsfri. Faktura sendes foresatte forskuddsvis. Fakturagebyr påløper inntil e-faktura er opprettet. Begge foresatte er solidarisk ansvarlig for utestående oppholdsbetaling selv om betalingskravet faktureres en av de foresatte.

Vesentlig mislighold medfører skriftlig oppsigelse av plassen med 1 måneds varsel fra den 1. eller den 15. i en måned. Vesentlig mislighold er blant annet ikke betalt oppholdsbetaling etter purringer.

§9     PERMISJON
Kanvas’ administrasjon og daglig leder kan innvilge permisjon fra barnehageplassen under forutsetning av at et annet barn kan overta plassen i permisjonstiden, og at barnehagen har ledig plass når permisjonstiden er over.

§10   OPPSIGELSE
Oppsigelse av plassen må skje elektronisk i de kommunene der dette er mulig. Hvis ikke, må oppsigelsen leveres/sendes skriftlig til barnehagen. Oppsigelsestiden er seks uker fra den 1. eller den 15. i en måned. For kommunale plasser gjelder egne ordninger.

§11   HELSEKONTROLL AV BARNET
Før et barn begynner i barnehagen, skal det legges fram erklæring om barnets helse.

Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelsene på helsestasjon, kan slik erklæring gis av barnets foresatte.

§12   INTERNKONTROLL
Barnehagen følger de prosedyrer og rutiner som gjelder for HMS- og internkontrollsystemet i Kanvas.

§13   GYLDIGHET
Vedtatt av styret i Stiftelsen Kanvas med virkning fra 01.02.2012. Redaksjonelle endringer foretas fortløpende av administrasjonen, sist 14.08.17.

Kanvas-barnehagene:

Navn:Adresse:Poststed:Kommune:Åpner:Stenger:Godkj. alder:Leke- og oppholdsareal pr. barn under 3 år:Leke- og oppholdsareal pr. barn over 3 år:
Akersveien Kanvas-barnehageWestye Egebergs gt 110172 OSLOOslo07:3017:0010 mnd - 6 år4 m24 m2
Bekkestua Kanvas-barnehageHaukeveien 81357 BEKKESTUABærum07:3017:000 - 6 år4 m24 m2
Betha Thorsen Kanvas-barnehageDrammensveien 33 A0271 OSLOOslo07:3017:001 - 6 år4 m24 m2
Bjerkealléen Kanvas-barnehageBjerkealléen 21-230487 OSLOOslo07:3017:000 - 6 år4 m24 m2
Breidablikk Kanvas-barnehageTors vei 7 A3216 SANDEFJORDSandefjord07:1516:300 - 6 år5, 3 m24 m2
Bønestoppen Kanvas-barnehageBønesskogen 3315152 BØNESBergen07:3016:300 - 6 år4 m24 m2
Camembert'n Kanvas-barnehageToreidvegen 231925 BLAKERSørum06:3017:000 - 6 år4 m24 m2
Den blå appelsin Kanvas-barnehageLambertseterveien 91160 OSLOOslo07:3017:000 - 6 år4 m24 m2
Disen Gård Kanvas-barnehageKolderups vei 230587 OSLOOslo07:3017:000 - 6 år4 m24 m2
Dumpa Kanvas-musikkbarnehageEtterstadsletta 940659 OSLOOslo07:3017:000 - 6 år4 m24 m2
Eplehagen Kanvas-barnehageGaustadveien 21B0372 OSLOOslo07:0016:450 - 6 år4 m24 m2
Frydenlund Kanvas-barnehageAstrid Skares vei 703474 ÅROSRøyken07:0017:000 - 6 år4 m24 m2
Gjekstad Kanvas-barnehageNordre Gjekstadskog 13236 SANDEFJORDSandefjord07:1516:300 - 6 år5, 3 m24 m2
Glitne Kanvas-barnehageGlitneveien 263151 TOLVSRØDTønsberg07:0016:300 - 6 år5, 3 m24 m2
Hasselkroken Kanvas-barnehageUllernchausséen 720379 OSLOOslo07:0016:450 - 6 år4 m24 m2
Haukedalsmyra Kanvas-barnehageMorvikbotn 1725122 MORVIKBergen07:1516:450 - 6 år4 m24 m2
Holmen Kanvas-barnehageHolmenveien 47E0376 OSLOOslo07:3017:000 - 6 år4,5 m23,5 m2
Hompetitten Kanvas-barnehageGaustadveien 21C0372 OSLOOslo07:0016:450 - 6 år4 m24 m2
Jutul Kanvas-barnehageKirkeveien 1660450 OSLOOslo06:4516:3010 mnd - 6 år4 m24 m2
Karisletta Kanvas-barnehageNygårdsveien 503214 SANDEFJORDSandefjord07:1516:300 - 6 år5, 3 m24 m2
Kastellterrassen Kanvas-barnehageNordseter Terrasse 331163 OSLOOslo07:3017:002 - 6 år4 m24 m2
Kjekstadmarka Kanvas-barnehageHeggveien 403440 RØYKENRøyken07:0017:000 - 6 år4 m24 m2
Kjenndalslia Kanvas-barnehageKjenndalslia 275225 NESTTUNBergen07:1516:300 - 6 år4 m24 m2
Kladden Kanvas-barnehageBreivikstølen 35179 GODVIKBergen07:0017:000 - 6 år4 m24 m2
Krokenskogen Kanvas-barnehageLauras vei 33244 SANDEFJORDSandefjord07:1516:300 - 6 år5, 3 m24 m2
Lindebergstua Kanvas-barnehageLindebergveien 311069 OSLOOslo07:3017:001 - 6 år4 m24 m2
Lindekroken Kanvas-barnehageKirkeveien 1660450 OSLOOslo06:4516:3010 mnd - 6 år4 m24 m2
Lønnebakken Kanvas-barnehageKirkeveien 1660450 OSLOOslo06:4516:3010 mnd - 6 år4 m24 m2
Midtbygda Kanvas-barnehageNils Slåttos vei 53440 RØYKENRøyken07:0017:000 - 6 år4 m24 m2
Midtstuen Kanvas-barnehageMidtstugrenda 600787 OSLOOslo07:3017:000 - 6 år4,5 m23,5 m2
Myrane Kanvas-barnehageSøre Myrane 115300 KLEPPESTØAskøy07:0017:000 - 6 år4 m24 m2
Myrer Kanvas-barnehageNordstjerneveien 40494 OSLOOslo07:3017:0010 mnd - 6 år4 m24 m2
Mølleplassen Kanvas-barnehageGravdalsveien 10 B0756 OSLOOslo07:3017:002 - 6 år4,5 m23,5 m2
Nordre Åsen Kanvas-barnehageÅsensvingen 1D0488 OSLOOslo07:3017:0010 mnd - 6 år4 m24 m2
Olsvikåsen Kanvas-barnehageOlsvikåsen 365183 OLSVIKBergen07:0017:000 - 6 år4 m24 m2
Paletten Kanvas-barnehageKunnskapsveien 443430 SPIKKESTADRøyken07:0017:000 - 6 år4 m24 m2
Papaya Kanvas-barnehageRubina Ranas gate 100190 OSLOOslo07:3017:000 - 6 år4 m24 m2
Piruetten Kanvas-barnehageHaganjordet 21351 RUDBærum07:3017:000 - 6 år4 m24 m2
Preståsen Kanvas-barnehageÅslandhellinga 106 B1274 OSLOOslo07:0017:000 - 6 år4 m24 m2
Prismen Kanvas-barnehageMidtunhaugen 105224 NESTTUNBergen07:3016:300 - 6 år4 m24 m2
Reddiken Kanvas-barnehageGamleveien 1411350 LOMMEDALENBærum07:1517:000 - 6 år4 m24 m2
Regnbuen Kanvas-barnehageForusbreen 504035 STAVANGERStavanger07:3016:3010 mnd - 6 år4 m24 m2
Rektorhaugen Kanvas-barnehageNils Bays vei 50 B0876 OSLOOslo07:3017:000 - 6 år4 m24 m2
Rudshøgda Kanvas-naturbarnehageLofsrudhøgda 2011281 OSLOOslo07:3017:000 - 6 år4 m24 m2
Ruffen Kanvas-barnehageSaltkjelen 37600 LEVANGERLevanger06:4517:000 - 6 år4 m24 m2
Rønningen Kanvas-barnehageØvre Myrhaugen 170752 OSLOOslo07:3017:000 - 6 år4,5 m23,5 m2
Sandslimarka Kanvas-barnehageSandslimarka 2625254 SANDSLIBergen07:3016:3010 mnd - 6 år4 m24 m2
Sjøparken Kanvas-barnehageAgnes Allé 453290 STAVERNLarvik07:0017:000 - 6 år4 m24 m2
Skogbrynet Kanvas-barnehageSkogbrynet 330283 OSLOOslo07:3017:0010 mnd - 6 år4 m24 m2
Skrellinga Kanvas-barnehageKirkeveien 1660450 OSLOOslo06:4516:3010 mnd - 6 år4 m24 m2
Soria Moria Kanvas-barnehageKirkeveien 1660450 OSLOOslo06:4516:3010 mnd - 6 år4 m24 m2
Spikkestad Kanvas-barnehageTeglverksveien 83430 SPIKKESTADRøyken07:0017:000 - 6 år4 m24 m2
Stinaløkka Kanvas-barnehageVerkensvegen 221385 ASKERAsker06:4517:000 - 6 år4 m24 m2
Svanholmen Kanvas-barnehageSvanholmen 84313 SANDNESSandnes07:3016:3010 mnd - 6 år4 m24 m2
Svartdalsparken Kanvas-barnehageEnebakkveien 152 B0680 OSLOOslo07:3017:000 - 6 år4 m24 m2
Tingeliten Kanvas-barnehageTingstuveien 19A0281 OSLOOslo07:3017:001 - 6 år4 m24 m2
Tinkern Kanvas-barnehageObservatorie Terr 170270 OSLOOslo07:3017:001 - 6 år4 m24 m2
Torvbråten Kanvas-barnehageSkogveien 193470 SLEMMESTADRøyken07:0017:000 - 6 år4 m24 m2
Trollstua Kanvas-barnehageKirkeveien 1660450 OSLOOslo06:4516:3010 mnd - 6 år4 m24 m2
Tørtberg Kanvas-barnehageMadserud Allé 490274 OSLOOslo07:3017:001 - 6 år4,5 m23,5 m2
Utforskeren Kanvas-barnehageKirkealléen 1143470 SLEMMESTADRøyken07:0017:000 - 6 år4 m24 m2
Veslefrikk Kanvas-barnehageKirkeveien 1660450 OSLOOslo06:4516:3010 mnd - 6 år4 m24 m2
Våkleivbrotet Kanvas-barnehageVåkleivbrotet 455155 BØNESBergen07:3016:300 - 6 år4 m24 m2
Østensjø Kanvas-barnehageDalbakkveien 750682 OSLOOslo07:3017:000 - 6 år4 m24 m2